Антикорупційна програма КП”ЧТУ” на 2022 рік.

Антикорупційна програма КП”ЧТУ” на 2022 рік.

Цією Антикорупційною програмою Комунальне підприємство « Чернівецьке тролейбусне управління» (далі – КП ЧТУ) проголошує, що його працівники, посадові особи, керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом “нульової толерантності” до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям.

 1. I. Загальні положення
 2. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності КП «Чернівецьке тролейбусне управління».
 3. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України “Про запобігання корупції” (далі – Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.
 4. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.
 5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб КП «Чернівецьке тролейбусне управління», а також для її ділових партнерів, яка розміщена в електронній формі на веб-сайті КП «Чернівецьке тролейбусне управління»: trolleybus.cv.ua .
 6. Сфера застосування та коло осіб , відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми.
 7. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками КП «Чернівецьке тролейбусне управління».
 8. Антикорупційна програма також застосовується КП «Чернівецьке тролейбусне управління» у його правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 9. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) засновники КП «Чернівецьке тролейбусне управління» (далі – (засновники));

2) керівник КП «Чернівецьке тролейбусне управління» (далі – керівник);

3)уповноважений з антикорупційної діяльності КП »Чернівецьке тролейбусне управління», відповідальний за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений), правовий статус якого визначається Законом і Антикорупційною програмою;

4) посадові особи всіх рівнів та інші працівники КП «Чернівецьке тролейбусне управління» (далі – працівники).

 1. Анткорупційні заходи у діяльності КП «Чернівецьке тролейбусне управління».
 2. Перелік антикорупційних заходів у діяльності управління.

1.КП «Чернівецьке тролейбусне управління» забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2

 1. Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності управління;

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності управління.

 1. Основними антикорупційними стандартами і процедурами управління є:

1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

4) критерії обрання ділових партнерів управління;

5) обмеження щодо підтримки управлінням політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

11) обмеження щодо подарунків;

12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

2.Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності КП «Чернівецьке тролейбусне управління»

1.Управління не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

 1. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.
 2. Оцінка корупційних ризиків в управлінні проводиться Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи можуть залучатися інші працівники управління, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

 1. 4. Корупційні ризики у діяльності управління поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності управління.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими управління перебуває у ділових правовідносинах.

 1. 5. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.
 2. 6. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КП «Чернівецьке тролейбусне управління»Уповноваженийготує письмовий звіт.

Звіт складається за формою і структурою, визначеним Уповноваженим.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається керівнику, засновникам (учасникам)  і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

3

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам управління, а також може бути оприлюднений на веб-сайті КП «Чернівецьке тролейбусне управління» .

 1. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення

внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

 1. КП «Чернівецьке тролейбусне управління» не рідше ніж один раз на три роки повинно проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.
 2. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних

ризиків керівник, засновники вживають необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності управління, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

 1. 111. Опис антикорупційних стандартів і процедур у діяльності КП «Чернівецьке тролейбусне управління»
 2. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені управління, проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.
 3. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку управління, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються управлінням.

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності управління.

 1. Ділові партнери КП «Чернівецьке тролейбусне управління» обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності
 2. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності управління розробляє Уповноважений та затверджує керівник.
 3. Уповноважений проводить антикорупційну перевіркунаявних або потенційних ділових партнерів управління з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності управління, що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.

За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера управління Уповноважений складає письмову рекомендацію керівнику.

У разі негативної рекомендації Уповноваженого керівник для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

 1. КП Чернівецьке тролейбусне управління (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) може здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків.

Уповноважений ухвалює висновок протягом 10 – ти днів після отримання всіх документів, пов’язаних із здійсненням вказаних внесків або благодійної діяльності, і направляє його керівнику.

4

Благодійна діяльність управління за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

 1. Здійснення благодійної діяльності КП «Чернівецьке тролейбусне управління» не допускається, якщо:

1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Уповноважений веде реєстр здійснених управлінням внесків благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

8.Для повідомлення працівниками управління про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі – повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні управління та на офіційному веб-сайті КП  «Чернівецьке тролейбусне управління». Така інформація повинна містити:

номер телефону для здійснення повідомлень (0372-506-200,0372-506-125);

адресу електронної пошти для здійснення повідомлень – [email protected]

години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення: з 08 годин до 17 годин щодня (крім вихідних та святкових).

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.

Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

 1. Норми професійної етики працівників КП «Чернівецьке тролейбусне управління»
 2. Працівники КП ЧТУ під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.
 3. Працівники КП ЧТУ толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.
 4. Працівники КП ЧТУ діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
 5. Працівники КП ЧТУ сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна КП ЧТУ.
 6. Працівники КП ЧТУ не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 7. Працівники КП ЧТУ, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва КП ЧТУ, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.
 8. Працівники КП ЧТУ самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник КП ЧТУ

5

вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним

інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або керівника КП ЧТУ, її засновників та Уповноваженого.

 1. Права і обов’язки засновника та працівників (крім Уповноваженого) КП ЧТУ
 2. Засновник, керівник, працівники та інші особи, що діють від імені КП ЧТУ, мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

 1. Засновник, керівник, працівники КП ЧТУ зобов’язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів КП ЧТУ;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого, керівника або засновника  КП ЧТУ про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками КП ЧТУ або іншими фізичними або юридичними особами, з якими КП ЧТУ перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю КП ЧТУ;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю КП ЧТУ.

 1. Працівникам та керівнику КП ЧТУ забороняється :

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно КП ЧТУ чи її кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та КП ЧТУ;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами КП ЧТУ, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників КП ЧТУ з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та КП ЧТУ;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника КП ЧТУ до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

4.Після звільнення або іншого припинення співробітництва з КП ЧТУ особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом .

 1. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником КП ЧТУ (безпосередньо або через інших осіб) у

зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються .

Працівники, керівник можуть приймати подарунки , які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції,

6                                                                                                                                                 пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5

цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, – однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року .

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

даруються близькими особами;

одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник КП ЧТУ зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників КП ЧТУ;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника КП ЧТУ.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи керівником КП ЧТУ.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником КП ЧТУ або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника КП ЧТУ у разі його відсутності.

 1. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені КП ЧТУ, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю КП ЧТУ.

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику КП ЧТУ щодо пропозицій подарунків від імені КП ЧТУ в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник із врахуванням вимог законодавства.

 1. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, керівник КП ЧТУ протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.
 2. Права і обов’язки Уповноваженого.
 3. Уповноважений КП ЧТУ призначається керівником відповідно до законодавства про працю та установчих документів КП ЧТУ.
 4. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
 5. Не може бути призначена Уповноваженимособа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.
 6. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю КП ЧТУ.

7

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника КП ЧТУ з одночасним поданням заяви про звільнення від виконання обов’язків за власною ініціативою.

 1. Уповноважений може бути звільнений від виконання обов’язківз ініціативи керівника КП ЧТУ.
 2. Про звільнення особи від виконання обов’язків Уповноваженого керівник видає наказ, який погоджується із засновником та невідкладно призначає нову кандидатури на вказану посаду.
 3. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в КП ЧТУ.
 4. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників КП ЧТУ.
 5. Здійснення Уповноваженим своїх функцій є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, засновників (учасників), керівника, ділових партнерів КП ЧТУ, а також інших осіб забороняється.
 6. Засновник, керівник КП ЧТУ зобов’язані:

1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

2)сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

 1. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів КП ЧТУ з врахуванням реалізації Антикорупційної програми;

3) розробляти і подавати на затвердження керівника внутрішні документи КП ЧТУ з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником КП ЧТУ Закону і Антикорупційної програми;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8) проводити періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності КП ЧТУ;

9) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів КП ЧТУ;

10) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

11) надавати засновнику, керівнику, працівникам КП ЧТУ роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

12) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані КП ЧТУ заходи із    запобігання корупції;

8

13) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

14) брати участь у процедурах добору персоналу КП ЧТУ;

15) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.

 1. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від працівників КП ЧТУ письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на них повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від підрозділів КП ЧТУ інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності КП ЧТУ;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень КП ЧТУ, проведення в них контрольних заходів;

5) отримувати доступ до наявних в КП ЧТУ електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівників КП ЧТУ;

7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю КП ЧТУ;

8) ініціювати питання про притягнення працівників, керівника до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9) звертатися до засновника, керівника з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед засновником

 1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначених засновником або керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми(далі – Звіт).
 2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

6) наявних пропозицій і рекомендацій.

 1. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із засновником або керівником КП ЧТУ.
 2. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті КП ЧТУ.

                                                                                                                                                         9

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

 1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками КП ЧТУ Антикорупційної програми.

2.Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах :

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників КП ЧТУ щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

 1. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.
 2. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників  КП ЧТУ про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає керівнику та засновнику. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

 1. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог
 2. Працівникам КП ЧТУ гарантується конфіденційність їх повідомлень засновнику, керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної

програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників КП ЧТУ та повідомлень про факти підбурення працівників КП ЧТУ до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

 1. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників КП ЧТУ до вчинення корупційних чи

пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів КП ЧТУ.

Керівник забезпечує роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

 1. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.
 2. Повідомлення працівників КП ЧТУ про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника КП ЧТУ або його ділових партнерів та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 1. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого – працівник, визначений засновником або керівником.

10

 1. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з

корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з

корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

 1. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення
 2. Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в КП ЧТУ.
 3. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.
 4. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

4.У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник КП ЧТУ, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

 1. Заходи для захисту викривача визначаються засновником або керівникомспільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.
 2. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників КП ЧТУ
 3. Працівники КП ЧТУ зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не

вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника КП ЧТУ він письмово повідомляє про це Уповноваженого та засновника.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника.

 1. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

 1. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

11

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників КП ЧТУ встановлюються Уповноваженим.

 1. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника КП ЧТУ приймається засновником.
 2. Працівники КП ЧТУ можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

XII. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

 1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми засновник, керівник, працівники КП ЧТУ можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.
 2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.
 3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі – не пізніше ніж протягом 10-тиробочих днів (визначається (встановлюється) КП ЧТУ) з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 5 -ть робочих днів (визначається (встановлюється) КП ЧТУ), про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

 1. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

XIII. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в КП ЧТУ

 1. Підвищення кваліфікації працівників КП ЧТУ у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.
 2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником КП ЧТУ тематичного плану-графіка на кожне півріччя, який готується Уповноваженим.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників КП ЧТУ, так і окремі заходи для керівника та/або засновника КП ЧТУ.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій керівника, засновника, керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності КП ЧТУ;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

12

5) звіту Уповноваженого перед засновником.

 1. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

 1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до Закону.

 1. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників КП ЧТУ відповідно до норм законодавства про працю.
 2. XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1.У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником КП ЧТУ або ознак вчинення працівником КП ЧТУ корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2.У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це засновника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми керівник повідомляє про це засновника КП ЧТУ і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, засновник), керівник зобов’язані вжити таких заходів:

1) протягом 5-ти днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 1. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією

правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми. Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 15-ти днів. Матеріали проведених внутрішніх

13

розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років. XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

 1. Керівник КП ЧТУ забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.
 2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності КП ЧТУ;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником, засновником КП ЧТУ, а також з його діловими партнерами щодо удосконалення Антикорупційної програми.

 1. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також засновник, керівник, працівники КП ЧТУ.
 2. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.
 3. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом та засновником.

У випадках, коли засновник або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

 1. У результаті схвалення пропозицій засновником та працівниками (трудовим колективом) КП ЧТУ керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.

Уповноважений з антикорупційної діяльності  КП “Чернівецьке тролейбусне управління” –

Івасюк Сергій Ігорович.

Тел.099 308 305 0, ел.пошта:[email protected]